REGULAMIN CROSS STREFA

Wszystko co musisz wiedzieć o funkcjonowaniu w klubie

 1. Członek klubu może, korzystać z siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu, na zasadach określonych w Regulaminie w zależności od rodzaju wykupionego Karnetu.

 2. Pracownik recepcji Klubu ma prawo identyfikacji Klienta na podstawie dowodu tożsamości. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest wyrażenie zgody na wykonanie takiej czynności.

 3. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje karnetów określa cennik dostępny w siedzibie klubu lub na stronie internetowej www.cross-strefa.com

 4. Członkami klubu mogą być osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogą zostać członkiem klubu wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna.

 5. Klub w każdej chwili może zmodyfikować grafik lub zmienić godziny otwarcia, po uprzednim poinformowaniu o tym na stronie internetowej.

 6. Wykup karnetu nie wymaga podpisania umowy.

 7. Każdy karnet (oprócz wejścia jednorazowego), ważny jest przez 30 (trzydzieści) dni, od daty zakupu. Karnet 3 miesięczny ważny jest przez 90 dni. Płatny jednorazowo z możliwością zawieszenia na 14 dni.

 8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 9. Karnet w zależności od rodzaju, upoważnia do wstępu do klubu i korzystania z urządzeń w godzinach i zakresie, jaki odpowiada wykupionemu karnetowi.

 10. Rzeczy wartościowe Członek Klubu zobowiązany jest zdeponować w recepcji lub przechowywać w zamkniętej szafce. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane lub zamknięte w szafce. Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 11. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku, gdy czas, przez który z winy Klubu Członek Klubu nie może korzystać z przysługujących mu zgodnie z regulaminem świadczeń, wynosi powyżej 20 godzin w danym tygodniu, Członkowi Klubu przysługuje prawo do obniżki miesięcznej ceny karnetu, proporcjonalnie do ilości dni, przez które Klub nie świadczył usług, gdzie za każdy dzień nieświadczenia usług przez Klub przysługuje obniżka w wysokości 1/30 ceny Karnetu, potrącana z ceny karnetu za kolejny miesiąc albo zwracana Członkowi Klubu gotówką.

 12. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.

 13. Klub zapewnia Członkom Klubu opiekę Instruktorów.

 14. Miejscami do przygotowywania odżywek są szatnie. Na sali możesz je wypić wyłącznie po upewnieniu się, że shaker jest suchy i nie “eksploduje” po otwarciu.

 15. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.

 16. Członek klubu zobowiązany jest do przebrania się w strój sportowy i zmiany obuwia, przed wejściem na teren sali do ćwiczeń siłowych lub zajęć grupowych.

 17. Członek Klubu zobowiązany jest do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, udostępnionych w recepcji Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez Instruktorów.

 18. Sprzęt po skończonym treningu powinien być odłożony na miejsce.

 19. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.

 20. W godzinach zajęć grupowych pierwszeństwo na sali oraz w dostępie do sprzętu (np. sztanga, ergometr) ma zawsze grupa ćwicząca.

 

 

Zajęcia grupowe cross:

 1. Do udziału w zajęciach grupowych, upoważnia posiadanie ważnego karnetu „cross”.

 2. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zapisów na zajęcia grupowe.

 3. Na zajęcia grupowe wpuszczana jest ściśle określona limitem ilość osób – o wejściu na zajęcia decyduje kolejność zapisów.

 4. Ćwiczący powinien poinformować instruktora, o wszelkich chorobach i dolegliwościach przed rozpoczęciem zajęć.

 5. Biorąc udział w zajęciach deklarujesz, że zdajesz sobie sprawę z tego, że wszelka aktywność niesie za sobą ryzyko kontuzji. Jednocześnie oświadczasz, że jesteś zdrowy i nie masz przeciwwskazań do uprawiania sportu.

 6. Klubowicz zobowiązany jest stosować się do zaleceń trenera podczas zajęć. W szczególności tyczy się to obciążeń w elementach ciężarowych oraz prób na zaawansowanych elementach gimnastycznych.

 7. Uczestnicząc w zajęciach wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celu promocji Klubu.

 8. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Ze względów bezpieczeństwa nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę po rozpoczęciu zajęć.

 9. Na salę możesz wnieść jedynie napoje w plastikowych butelkach. Miejscem przeznaczonym do jedzenia jest poczekalnia. Baton i banan to też jedzenie!

 10. Na zajęcia obowiązują zapisy w recepcji klubu oraz przez gymsteer.com W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji, możesz wziąć udział w zajęciach, jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

​RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych drogą elektroniczną, przez Cross-Strefa w celach związanych z kontaktem, dotyczącym spraw funkcjonowania klubu i rezerwacji zajęć.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych drogą elektroniczną, przez Cross-Strefa w celach informacji o promocjach i dostępnych produktach.

 

Cross-Strefa oświadcza, że nie sprzeda pozyskanych danych, podmiotom trzecim. Wykorzysta je jedynie do realizacji świadczonych usług, które zawarła z członkiem klubu, na mocy wykupionego przez członka karnetu.

Administratorem danych osobowych jest: Grzegorz Janik POLPRIMO, ul. Opolska 104B, 47-120 Zawadzkie.

Zgodnie z prawem Twoje dane mogą zostać przekazane: podmiotom umożliwiającym realizację usług, np. firmie dostarczającej oprogramowanie do obsługi siłowni.  

 

Masz prawo do: wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zgłoszenia zmian możesz dokonać, wysyłając widomość na adres email: info@cross-strefa.com

Pamiętaj, że przepis o usunięciu danych osobowych/cofnięciu zgody na przetwarzanie nie może stać w sprzeczności z obowiązkiem przechowywania/archiwizacji dla potrzeb dokumentacji księgowej, prawa podatkowego itp.

© 2017-2020 Cross Strefa

 • Facebook
Cross Strefa Logo